Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Vận dụng quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về công tác quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay

Tin Thái Bình

Vận dụng quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về công tác quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng: 02/05/2015 In trang
Trên cương vị là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, với tư duy chính trị - quân sự sắc sảo, tầm nhìn xa trông rộng, Đại tướng Hoàng Văn Thái đã cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu xác lập những quan điểm, nhiệm vụ cơ bản, cụ thể của công tác quân sự địa phương phù hợp với điều kiện của cách mạng nước ta trong từng thời kỳ, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc.
Trên cương vị là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, với tư duy chính trị - quân sự sắc sảo, tầm nhìn xa trông rộng, Đại tướng Hoàng Văn Thái đã cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu xác lập những quan điểm, nhiệm vụ cơ bản, cụ thể của công tác quân sự địa phương phù hợp với điều kiện của cách mạng nước ta trong từng thời kỳ, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc.
Đồng chí Hoàng Văn Thái (bên phải) tại Sở chỉ huy Đoàn 471 - Bộ Tư lệnh Trường Sơn (năm 1973). Ảnh tư liệu.

 

Quán triệt quan điểm vũ trang toàn dân, Đại tướng Hoàng Văn Thái coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Trong đó, dân quân du kích là lực lượng bán vũ trang rộng rãi của nhân dân, chủ yếu là của nông dân lao động, không thoát ly sản xuất; hoạt động rộng khắp, có nhiệm vụ đánh giặc giữ làng, giúp đỡ và phối hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực; là công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở, bảo vệ trật tự an ninh ở địa phương. Đại tướng khẳng định: “Dân quân du kích là một lực lượng chiến lược vô cùng to lớn, là hình ảnh sinh động nhất của chủ trương vũ trang toàn dân của Đảng ta”.

 

Đại tướng vừa là người tham gia đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo, vừa là người trực tiếp triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp về công tác quân sự địa phương trong cả nước. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng lực lượng dự bị, Đại tướng rất chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, tạo nên thế trận toàn dân đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc.

 

Theo Đại tướng, lực lượng vũ trang địa phương gồm dân quân, tự vệ và bộ đội địa phương, là những thành phần quan trọng trong ba thứ quân để tiến hành đấu tranh vũ trang và mỗi tỉnh, thành phố đều trở thành một địa bàn chiến lược, có vị trí rất quan trọng trong tác chiến, bảo đảm hậu cần, hậu phương tại chỗ của chiến tranh nhân dân. Tiến hành công tác quân sự ở địa phương là nhằm thực hiện các nhiệm vụ quân sự của Đảng, của Nhà nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân, tiến hành chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ở địa phương, cơ sở để tạo nên sức mạnh chiến đấu tổng hợp, toàn diện ở từng địa phương, phối hợp chặt chẽ với chiến tranh chính quy và bộ đội chủ lực, góp phần phát động chiến tranh nhân dân rộng khắp, mạnh mẽ, tạo thành sức mạnh chiến đấu tổng hợp lớn nhất trên chiến trường, bảo đảm giành thắng lợi trong bất kỳ tình huống nào.

 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay và những năm tiếp theo, công tác quân sự địa phương nói riêng, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương nói chung dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp phải góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quân sự của đất nước; xây dựng lực lượng vũ trang  ba thứ quân vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Để tiếp tục kế thừa và phát triển những quan điểm, kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương của Đại tướng Hoàng Văn Thái theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác quân sự địa phương cần làm tốt một số vấn đề sau:

 

Một là, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

 

Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước thành chủ trương, nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, phù hợp với thực tiễn đất nước, làm cơ sở thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

 

Hai là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác quốc phòng, quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Để thực hiện nội dung trên, cần tập trung tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chiến tranh, công tác quân sự địa phương trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trước đây để tham mưu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, khả thi. Qua đó nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao kiến thức quân sự và năng lực của cán bộ, đảng viên.

 

Ba là, xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

 

Trước hết, cần tập trung xây dựng bộ đội địa phương theo hướng “tinh, gọn, đồng bộ, hợp lý”; xây dựng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp cao, trước hết là chất lượng chính trị làm cơ sở để xây dựng sự vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ.

 

Xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vững mạnh còn để tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối và các giải pháp bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng đối với các bộ, ban, ngành và địa phương nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng của đất nước.

 

Thường xuyên kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy, nâng cao chất lượng tổ chức chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp, ban chỉ huy quân sự các bộ, ban, ngành, đoàn thể, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương, cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quốc phòng, quân sự địa phương hiện nay.

 

Bốn là, tăng cường hoạt động thực tiễn, thực hiện toàn diện các nội dung công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phòng thủ dân sự.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân quán triệt sâu sắc tình hình và nhiệm vụ cách mạng, đường lối, nhiệm vụ quân sự của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Xác định đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác quân sự địa phương, công tác quốc phòng, quân sự ở các bộ, ngành; hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

 

Luôn đề cao cảnh giác, theo dõi, nắm chắc mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở.

 

Nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt công tác động viên quốc phòng, công tác đăng ký, quản lý, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt chế độ quản lý, đăng ký, thống kê, chế độ huấn luyện lực lượng dự bị; thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch động viên thời chiến phù hợp với nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân để luôn sẵn sàng thực hiện theo lệnh động viên quốc phòng và động viên quân đội của Nhà nước.

 

Năm là, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ đội địa phương, dân quân tự vệ với bộ đội chủ lực, công an và các lực lượng khác trong các hoạt động thời bình và khi đất nước có tình huống.

 

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa bộ đội địa phương, dân quân tự vệ với bộ đội chủ lực, công an, kiểm lâm, các lực lượng khác trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, phòng chống và chữa cháy rừng, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên

Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ

 
 
[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top